$0.00 donated
0 Donors
El municipi de Chinautla, és un dels 17 municipis que conformen el Departament de Guatemala, situat a la perifèria de la Ciutat de Guatemala, caracteritzada pels alts nivells de pobresa. Hi ha un alt nombre de joves i adults desocupats o subocupats, que es busquen la vida en l’economia informal. Hi ha també una forta migració a Estats Units.
La precarietat de les condicions de vida, la cultura masclista i la manca de perspectives de vida van també associades a la desintegració familiar, violència intrafamiliar, alt índex d’alcoholisme, i maltractament infantil, el que provoca que molts nens i adolescents s’incorporin a les bandes juvenils de delinqüents (“maras”).

Projecte GuatemalaMolts nens queden fora del sistema educatiu, i només el 30% dels que comencen la Primària arriben a cinquè grau. Els centres educatius no compten amb una biblioteca per a la consulta de textos. Un greu problema educatiu és l’alt índex de fracàs escolar. Molts nens presenten dificultats d’aprenentatge i/o de conducta, i no compten amb cap tipus de suport més enllà del professor. És molt freqüent que els nens, en acabar la jornada escolar, romanguin força hores al dia sols o la cura d’una altre menor, al carrer o tancats a casa, fins l’arribada dels seus pares. La situació descrita afecta més a les nenes, encotillades en uns rols de gènere molt estrictes, i que a edat primerenca (6-7 anys) comencen a col·laborar en les tasques domèstiques.

Necessiten suport per a dotar de mobiliari i equip una biblioteca escolar a l’esmentada zona marginal. El projecte pretén incidir en les causes que determinen l’elevat índex de fracàs i abandonament escolar. Els menors escolaritzats que presenten dificultats d’aprenentatge i/o de conducta, que no compten amb cap tipus de suport extra-aula; i els/les alumnes de les escoles públiques que no disposen habitualment de llibres de text escolars ni a la casa ni al centre educatiu, el que acaba finalment en el fracàs i/o en l’abandonament de l’escola.

A la biblioteca, a més d’un espai de consulta i estudi, tindran la possibilitat de ser acompanyats en el reforç escolar. Amb tot això es pretén capacitar-los per a un futur millor, i evitar que entrin a formar part de les bandes de delinqüents juvenils. Els beneficiaris directes seran inicialment 350. Els fons sol·licitats aniran destinats a l’equipament de la Biblioteca i una Sala de Consultes informatitzada. L’aportació local són els terrenys, el local, altres instal·lacions educatives, i personal docent i administratiu.
Sol·licitud que s’admet: dotació d’equips i materials per a biblioteca popular en àrees marginals.

Import Total: 31.042,00 €.


Directes: 350
Indirectes: 1500
Nens i adolescents, prioritàriament dones (en un 12% indígenes de l’ètnia Poqomam), que viuen en colònies marginals de la ciutat de Guatemala, amb problemes d’aprenentatge, en situació de pobresa, sense possibilitats d’accés a biblioteques i activitats de reforç escolar.

Projecte GuatemalaDes que es va iniciar el procés d’identificació del projecte, la població beneficiària ha estat present. S’han celebrat un seguit de reunions amb líders i lidereses locals de les colònies afectades. Arran de les reunions es va determinar realitzar un diagnòstic participatiu, que va durar al voltant de 6-7 mesos.

També van participar altres agents socials, directors i directores d’establiments educatius públics, i els supervisors d’educació del municipi.
La població també va participar en l’elaboració d’un perfil del projecte, a realitzar en diverses fases cronològiques. Es té previst, igualment, que el futur es mantingui i augmenti la participació de la població local, potenciant l’espai comunitari que s’ha anat construint.

En definitiva, es pot dir que és un projecte molt integrat en el teixit social comunitari.

Contribuir a la millora de la situació educativa a la zona urbana-marginal del municipi de Chinautla, a la perifèria de la Ciutat de Guatemala.
Possibilitar oportunitats d’aprenentatge de menors i joves de l’àrea urbana-marginal de Chinautla, en un lloc idoni i amb suficient material didàctic.

Disminuir els nivells de fracàs i abandonament escolar de menors i joves en situació de risc, especialment de nenes i adolescents.

S’haurà equipat i posat en funcionament una biblioteca i una sala de consulta informatitzada per a joves i menors de l’àrea urbana-marginal de Chinautla (amb 5.000 llibres i documents: textos escolars de primària i secundària, jocs educatius, CD multimèdia i material audiovisual).
350 menors i joves, especialment nenes i adolescents, han de disposar de serveis educatius complementaris a l’educació formal.
S’haurà millorat el nivell educatiu de la població marginal de la zona.
El rendiment acadèmic dels menors i joves haurà millorat entre un 65 i un 75%.
Projecte GuatemalaLes activitats pròpies d’equipament de la biblioteca i la sala de consulta informatitzada: disseny, presentació i aprovació dels plans, elaboració de pressupost, construcció pròpiament dita, i compra i instal·lació dels materials i equips per al seu equipament.

Les pròpies del servei diari als usuaris: consulta de nens i joves, tutories als mateixos, atenció al personal docent, activitats de reforç escolar, etc.

El projecte sorgeix inicialment dels dirigents de les colònies marginals de la zona, conscients de les mancances en el sector educatiu i de la situació de la infància de la zona, que volen millorar el desenvolupament en general i en el sector educatiu especialment.
El projecte s’insereix en un ampli Pla Municipal que es projecta dur a terme a mitjà i llarg termini, que contempla la promoció de diversos centres educatius. De fet, el Municipi va donar un terreny (en usdefruit per 30 anys), que servirà de base per al treball de la contrapart a la zona.

També és coherent tant amb els Acords de Pau signats al desembre de 1996 i que van posar fi al conflicte intern que es va viure al país, com amb l’esperit que inspira el procés de reforma educativa, la implementació de la qual és encara molt incipient, a nivell general
A més, el projecte presentat és part d’un Programa més ampli, que s’executarà en fases successives i amb altres aportacions.

Diagnòstic participatiu, identificant els problemes, els objectius i les alternatives; tot això juntament amb una anàlisi de la realitat de Guatemala.
Projecte GuatemalaA Guatemala, la taxa d’escolarització oscil·la al voltant del 84%; no obstant, al voltant de 340.000 nens i nenes romanen fora del sistema educatiu, i només el 30% dels que comencen la primària arriben a cinquè grau. A secundària, la taxa d’escolaritat arriba a 43,80% per a homes i 38,19% per a dones. El 25% d’escoles urbanes i el 30% d’escoles rurals no tenen textos. Els centres educatius públics tampoc compten amb una biblioteca per a la consulta de textos.

Aquesta situació preval en el municipi de Chinautla, a la zona peri-urbana, caracteritzada pels alts nivells de pobresa. Hi ha un alt nombre de joves i adults desocupats o subocupats, que es busquen la vida en l’economia informal. Hi ha també una forta migració a Estats Units.

La precarietat de les condicions de vida, la cultura masclista i la manca de perspectives de vida van també associades a la desintegració familiar, violència intrafamiliar, alt índex d’alcoholisme, i maltractament infantil

Projecte GuatemalaEl projecte pretén incidir en dues de les causes de l’elevat índex de fracàs i abandonament escolar: els menors escolaritzats que presenten dificultats d’aprenentatge i/o de conducta, que no compten amb cap tipus de suport extra-aula; i els/les alumnes de les escoles públiques que no disposen habitualment de llibres de text escolars ni a la casa ni al centre educatiu, el que acaba finalment en el fracàs i/o en l’abandonament de l’escola.

A la biblioteca que va a equipar el projecte tindran, a més d’un espai de consulta i estudi, la possibilitat de ser acompanyats en el reforç escolar.

Aquest projecte és part d’una proposta educativa àmplia, que preveu capacitació del personal docent, reforç escolar, vinculació de l’escola amb la realitat social, biblioteca escolar comunitària… a la nova zona de Chinautla.

A més, cal destacar, com a elements de viabilitat sociocultural, la participació activa de la comunitat local, personal docent dels centres educatius, municipi, associacions, ONGs, etc.

És un projecte molt integrat en el teixit social comunitari, i contempla l’enfortiment d’aquest teixit, la qual cosa constitueix una extraordinària base per al seu èxit. Es té en compte que els beneficiaris seran majoritàriament dones, i que també hi ha indígenes.